બંધારણ

ઓફીસ ઓફ ધી કમીશનર ઓફ ઇન્કમટેક્ષ્

GM\W6LGM  NFB,M

 8=:8GM ZHL:8=[XG G\AZo V[Ov& sVDZ[,Lf                     G\AZo !!__Z

VFYL NFB,M VF5JFDF\ VFJ[ K[ S[ C[9/ H6FJ[, ;FJ"HlGS 8=:8G[ ;G[ !)5_ GF D]\A. ;FJ"HlGS 8=:8M AFATGF ;G[ !)5_ GF D]\A.GF Z) DF\ VlWlGID VgJI[ ZFHSM8 BFT[GL ;FJ"HlGS 8=:8GL GM\W6L SR[ZLDF\ IMuI ZLT[ GM\WJFDF\ VFjI]\ K[P

;FJ"HlGS 8=:8G]\ GFDo zL ;{FZFQ8= 58[, lJnFYL" prR S[/J6L ;CFIS D\0/4
VDZ[,LP

;FJ"HlGS 8=:8MGF
ZHL:8ZDF\GM G\AZ   o V[Ov&4 VDZ[,LP
SMG[ NFB,M VF%IM    o zL DMCG,F, JLZHLEF. 58[,

               DFZL ;CLYL VFH TFP Z* DFC[ l0;[dAZ !)&# G[ lNG[ VF%IMP

                                      ;CLo GPDPXFC
                                CMNMo 0[%I]8L R[ZL8L SlDxGZ4
                                   ZFHSM8 5|N[X4ZFHSM8P